Drifti forklarer

Vernerundeskjema

Lær om vernerundeskjema og hvordan det brukes til å dokumentere sikkerhetsinspeksjoner

Lær om vernerundeskjema og hvordan det brukes til å dokumentere sikkerhetsinspeksjoner

Hva er et vernerundeskjema?

Et vernerundeskjema er et dokument som brukes til å registrere funn og observasjoner under en vernerunde. Skjemaet inneholder sjekkpunkter for ulike aspekter av arbeidsmiljøet, slik som sikkerhet, helse og arbeidsforhold.

Innhold i et vernerundeskjema

 • Sjekkpunkter: Spesifikke punkter som skal kontrolleres under vernerunden, for eksempel maskinsikkerhet, bruk av verneutstyr og orden på arbeidsplassen.

 • Observasjoner: Notater om hva som ble observert under inspeksjonen, inkludert både positive og negative funn.

 • Tiltak: Foreslåtte tiltak for å utbedre identifiserte problemer og forbedre arbeidsmiljøet.

 • Ansvar: Hvem som er ansvarlig for å følge opp og gjennomføre tiltakene.

 • Tidsplan: Frister for gjennomføring av de foreslåtte tiltakene.

Fordeler med vernerundeskjema

 • Dokumentasjon: Gir en skriftlig oversikt over funn og tiltak, som kan brukes til oppfølging og forbedring.

 • Systematikk: Sikrer at alle relevante aspekter av arbeidsmiljøet blir inspisert og vurdert.

 • Oppfølging: Gjør det enklere å følge opp og gjennomføre nødvendige forbedringstiltak.

 • Ansvarlighet: Klargjør hvem som er ansvarlig for å iverksette og overvåke tiltakene.

Hva er et vernerundeskjema?

Et vernerundeskjema er et dokument som brukes til å registrere funn og observasjoner under en vernerunde. Skjemaet inneholder sjekkpunkter for ulike aspekter av arbeidsmiljøet, slik som sikkerhet, helse og arbeidsforhold.

Innhold i et vernerundeskjema

 • Sjekkpunkter: Spesifikke punkter som skal kontrolleres under vernerunden, for eksempel maskinsikkerhet, bruk av verneutstyr og orden på arbeidsplassen.

 • Observasjoner: Notater om hva som ble observert under inspeksjonen, inkludert både positive og negative funn.

 • Tiltak: Foreslåtte tiltak for å utbedre identifiserte problemer og forbedre arbeidsmiljøet.

 • Ansvar: Hvem som er ansvarlig for å følge opp og gjennomføre tiltakene.

 • Tidsplan: Frister for gjennomføring av de foreslåtte tiltakene.

Fordeler med vernerundeskjema

 • Dokumentasjon: Gir en skriftlig oversikt over funn og tiltak, som kan brukes til oppfølging og forbedring.

 • Systematikk: Sikrer at alle relevante aspekter av arbeidsmiljøet blir inspisert og vurdert.

 • Oppfølging: Gjør det enklere å følge opp og gjennomføre nødvendige forbedringstiltak.

 • Ansvarlighet: Klargjør hvem som er ansvarlig for å iverksette og overvåke tiltakene.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Lær om vernerundeskjema og hvordan det brukes til å dokumentere sikkerhetsinspeksjoner

Hvordan bruke et vernerundeskjema

 • Forberedelse: Bestem på forhånd hvilke områder og aspekter som skal inspiseres. Inkluder sjekkpunkter som dekker sikkerhet, helse og generelle arbeidsforhold.

 • Gjennomføring: Under vernerunden går verneombud og eventuelle andre deltakere systematisk gjennom sjekkpunktene og noterer observasjonene i skjemaet.

 • Tiltak: Basert på funnene under vernerunden, foreslå nødvendige tiltak for å forbedre sikkerheten og arbeidsmiljøet. Disse tiltakene skal også noteres i skjemaet sammen med ansvarlig person og tidsfrist.

 • Oppfølging: Etter vernerunden følges tiltakene opp for å sikre at de blir implementert innen de angitte fristene. Eventuelle avvik eller forsinkelser bør dokumenteres og adresseres.

Eksempel på sjekkpunkter i et vernerundeskjema

 • Maskinsikkerhet: Er alle maskiner i god stand og utstyrt med nødvendige sikkerhetsfunksjoner?

 • Bruk av verneutstyr: Bruker alle arbeidstakere riktig verneutstyr som hjelmer, vernebriller og sikkerhetssko?

 • Orden på arbeidsplassen: Er arbeidsområdene ryddige og fri for farlige hindringer?

 • Nødhjelpsutstyr: Er førstehjelpsutstyr og brannslokkere lett tilgjengelige og i god stand?

 • Belysning og ventilasjon: Er arbeidsområdene godt belyst og tilstrekkelig ventilert?

Viktigheten av vernerundeskjema

Vernerundeskjemaet er et viktig verktøy for å sikre at sikkerhetsinspeksjoner blir gjennomført systematisk og grundig. Det bidrar til å identifisere og adressere farer på arbeidsplassen, noe som reduserer risikoen for ulykker og skader. Ved å dokumentere funn og tiltak sikrer skjemaet også at forbedringer blir fulgt opp og implementert, noe som bidrar til et tryggere og sunnere arbeidsmiljø.


Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Vernerundeskjema

Drifti forklarer