Drifti forklarer

Vernerundeskjema

Lær om vernerundeskjema og hvordan det brukes til å dokumentere sikkerhetsinspeksjoner

Lær om vernerundeskjema og hvordan det brukes til å dokumentere sikkerhetsinspeksjoner

Hva er et vernerundeskjema?

Et vernerundeskjema er et dokument som brukes til å registrere funn og observasjoner under en vernerunde. Skjemaet inneholder sjekkpunkter for ulike aspekter av arbeidsmiljøet, slik som sikkerhet, helse og arbeidsforhold.

Innhold i et vernerundeskjema

 • Sjekkpunkter: Spesifikke punkter som skal kontrolleres under vernerunden, for eksempel maskinsikkerhet, bruk av verneutstyr og orden på arbeidsplassen.

 • Observasjoner: Notater om hva som ble observert under inspeksjonen, inkludert både positive og negative funn.

 • Tiltak: Foreslåtte tiltak for å utbedre identifiserte problemer og forbedre arbeidsmiljøet.

 • Ansvar: Hvem som er ansvarlig for å følge opp og gjennomføre tiltakene.

 • Tidsplan: Frister for gjennomføring av de foreslåtte tiltakene.

Fordeler med vernerundeskjema

 • Dokumentasjon: Gir en skriftlig oversikt over funn og tiltak, som kan brukes til oppfølging og forbedring.

 • Systematikk: Sikrer at alle relevante aspekter av arbeidsmiljøet blir inspisert og vurdert.

 • Oppfølging: Gjør det enklere å følge opp og gjennomføre nødvendige forbedringstiltak.

 • Ansvarlighet: Klargjør hvem som er ansvarlig for å iverksette og overvåke tiltakene.

Hva er et vernerundeskjema?

Et vernerundeskjema er et dokument som brukes til å registrere funn og observasjoner under en vernerunde. Skjemaet inneholder sjekkpunkter for ulike aspekter av arbeidsmiljøet, slik som sikkerhet, helse og arbeidsforhold.

Innhold i et vernerundeskjema

 • Sjekkpunkter: Spesifikke punkter som skal kontrolleres under vernerunden, for eksempel maskinsikkerhet, bruk av verneutstyr og orden på arbeidsplassen.

 • Observasjoner: Notater om hva som ble observert under inspeksjonen, inkludert både positive og negative funn.

 • Tiltak: Foreslåtte tiltak for å utbedre identifiserte problemer og forbedre arbeidsmiljøet.

 • Ansvar: Hvem som er ansvarlig for å følge opp og gjennomføre tiltakene.

 • Tidsplan: Frister for gjennomføring av de foreslåtte tiltakene.

Fordeler med vernerundeskjema

 • Dokumentasjon: Gir en skriftlig oversikt over funn og tiltak, som kan brukes til oppfølging og forbedring.

 • Systematikk: Sikrer at alle relevante aspekter av arbeidsmiljøet blir inspisert og vurdert.

 • Oppfølging: Gjør det enklere å følge opp og gjennomføre nødvendige forbedringstiltak.

 • Ansvarlighet: Klargjør hvem som er ansvarlig for å iverksette og overvåke tiltakene.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Lær om vernerundeskjema og hvordan det brukes til å dokumentere sikkerhetsinspeksjoner

Hvordan bruke et vernerundeskjema

 • Forberedelse: Bestem på forhånd hvilke områder og aspekter som skal inspiseres. Inkluder sjekkpunkter som dekker sikkerhet, helse og generelle arbeidsforhold.

 • Gjennomføring: Under vernerunden går verneombud og eventuelle andre deltakere systematisk gjennom sjekkpunktene og noterer observasjonene i skjemaet.

 • Tiltak: Basert på funnene under vernerunden, foreslå nødvendige tiltak for å forbedre sikkerheten og arbeidsmiljøet. Disse tiltakene skal også noteres i skjemaet sammen med ansvarlig person og tidsfrist.

 • Oppfølging: Etter vernerunden følges tiltakene opp for å sikre at de blir implementert innen de angitte fristene. Eventuelle avvik eller forsinkelser bør dokumenteres og adresseres.

Eksempel på sjekkpunkter i et vernerundeskjema

 • Maskinsikkerhet: Er alle maskiner i god stand og utstyrt med nødvendige sikkerhetsfunksjoner?

 • Bruk av verneutstyr: Bruker alle arbeidstakere riktig verneutstyr som hjelmer, vernebriller og sikkerhetssko?

 • Orden på arbeidsplassen: Er arbeidsområdene ryddige og fri for farlige hindringer?

 • Nødhjelpsutstyr: Er førstehjelpsutstyr og brannslokkere lett tilgjengelige og i god stand?

 • Belysning og ventilasjon: Er arbeidsområdene godt belyst og tilstrekkelig ventilert?

Viktigheten av vernerundeskjema

Vernerundeskjemaet er et viktig verktøy for å sikre at sikkerhetsinspeksjoner blir gjennomført systematisk og grundig. Det bidrar til å identifisere og adressere farer på arbeidsplassen, noe som reduserer risikoen for ulykker og skader. Ved å dokumentere funn og tiltak sikrer skjemaet også at forbedringer blir fulgt opp og implementert, noe som bidrar til et tryggere og sunnere arbeidsmiljø.


Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Vernerundeskjema

Drifti forklarer