Vilkår

Kjedetilknytning

Er kunden tilknyttet kjede, vil aktuelle kjedeavtaler mellom Drifti og kundens kjede tas stilling til i prisberegning. Forlater Kunden kjeden eller tilknytning til kjeden med den følge at Kunden ikke har rett til tilgang til Tjenesten eller rett på rabattert pris, aksepterer Kunden disse Vilkårene ved å fortsette å bruke Tjenesten. Kunden må i slike tilfelle betale ordinært vederlaget for Tjenesten selv etter de til enhver tid gjeldende prisene for tilknytning og bruk av Tjenesten. Dersom Bruker forlater Kjede, er den selv ansvarlig for å melde ifra til Leverandør.

Tjenesten

Drifti er en web-applikasjon som hjelper håndverkere å administrere sin drift. Plattformen består av integrasjoner mot flere tredjepartstjenester som forenkler og automatiserer arbeidsoppgaver. Plattformen gir håndverkeren mulighet til å kalkulere og inngå avtaler med sluttkunde digitalt, administrere prosjekter, loggføre påløpte timer og materiell, lage sjekklister, hente lovpålagt dokumentasjon på gjennomført arbeid fra aktuelle databaser, opprette og sende faktura mot sluttkunde, se innbetalinger og purre ved forfalte faktura, eksportere timelister på ansatte, prosjektregnskap og fakturajournal, dele sjekklister, maler for oppdrag og dokumentmaler med andre håndverkere og benytte informasjon som er publisert av andre brukere, kjeder eller tredjeparter. I tillegg kan Kunden kjøpe produkter og tjenester fra Tredjepartsaktører (som definert nedenfor) som er integrert i plattformen.

Varighet og oppsigelse

Avtalen har en varighet på 12 måneder fra signering. Kunden kan velge å si opp avtalen etter endt avtaleperiode innen én måned for avtalen utgår, hvis ikke oppdateres avtalen automatisk med 12 nye måneder. Er Kunden en del av kjede som gir Kunden rett til tilgang til Tjenesten, kan ikke Kunden si opp Vilkårene uten at kjeden sier opp avtalen med Leverandøren.

Oppsigelsestiden er én (1) måned for Kunden (annen oppsigelsesfrist kan gjelde for kjeden Kunden er tilknyttet), og oppsigelse må skje skriftlig, herunder ved epost som er bekreftet mottatt av mottaker. For Kundens oppsigelse må oppsigelse skje ved epost til hei@Drifti.tech.

Priser og betaling

For egen tilgang til Tjenesten vil Kunden betaler de priser etter den betalingsstruktur som til enhver tid er gjeldende. Priser oppgis på forespørsel og vedlagt i «Bilag 1 Fastpris». Andre priser vil kunne være avtalt for kjede som Kunden er tilknyttet. Prisene vil kunne være avhengig av antall brukere, medlemmer, antall utsendinger og annen bruk av Tjenesten, som nærmere oppgitt i prisliste, og Kunden er ansvarlig for at dennes bruk kan øke vederlaget.

Prisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og andre skatter. Endring i prisene vil kunne skje i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen ved årsskiftet. Ved endringer i skatter og avgifter eller endringer i Leverandørens underleverandørers priser, kan Leverandøren gjøre tilsvarende endringer i prisene. Alle andre endringer i prisene vil varsles med rimelig frist, minimum tre måneder, til Kunden.

Betaling skjer forskuddsvis per måned og forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Det vil kunne bli en avregning avhengig av bruk av Tjenesten etterskuddsvis dersom det er avtalt en bruksavhengig prismodell.

Ved forsinket betaling, belastes forsinkelsesrente, se «Mislighold og ansvar».
Foreligger det feil ved fakturering fra Leverandørens side, må Kunden rette klage om feilen og hva som Kunden mener er riktig vederlag innen tre måneder etter fakturadato.
Ved opphør av Tjenesten, uavhengig grunn, vil ikke Leverandøren være pålagt å tilbakeføre allerede betalt vederlag.

Leverandørens rettigheter og plikter

Leveranse av Tjenesten

Tjenesten leveres «som den er», og Tjenesten og funksjonalitet i denne vil derfor ikke være feilfri eller tilgjengelig til enhver tid. Leverandøren skal levere Tjenesten slik at den i det vesentlige fungerer i henhold til beskrivelsen i disse Vilkårene og eventuell beskrivelse av tjenesten fra Leverandøren.

Leverandøren skal holde Tjenesten tilgjengelig i så stor grad som mulig, men da med unntak for planlagt eller nødvendig vedlikehold som ikke kan varsles. Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende tilgjengelighet som skyldes Kjeden, herunder, maskin- eller programvare, lisenser fra tredjepart eller annet som er nødvendig for å få tilgang til Tjenesten, underleverandører eller forhold utenfor Leverandørens kontroll. Se også «Mislighold og ansvar» nedenfor.
Leverandøren er ikke ansvarlig for funksjonalitet som Kjeden har behov for og Tjenestens egnethet for et bestemt formål for Kunden, samt alle ytelser fra tredjeparter som leverer tjenester eller produkter i Tjenesten.

Leverandøren vil kunne gjøre endringer og forbedringer av Tjenesten som kan endre funksjonalitet, tilgjengelighet og andre forhold knyttet til Tjenesten. Ved vesentlige endringer som påvirker bruk av Tjenesten, vil Leverandøren varsle Kunden i rimelig tid om mulig. Ved oppdatering eller endringer av Tjenesten, kan dette medføre at Kunden må oppdatere sine løsninger, herunder nettleser eller annen maskin- eller programvare.

Leverandøren har rett til å suspendere Tjenesten og/eller Kundens tilgang til Tjenesten uten varsel og med umiddelbar virkning dersom Kundens bruk av Tjenesten eller andre forhold knyttet til Kunden medfører en negativ innvirkning på Leverandørens nettverk, infrastruktur, tjenesteplattform, ytelser og tjenester til andre kunder eller lignende. Tilsvarende gjelder om Leverandøren har rimelig grunn til å mistenke at Kunden bryter Vilkårene eller bruker Tjenesten på en ulovlig eller uredelig måte. Leverandøren skal så snart som mulig varsle Kunden om slik suspensjon, bakgrunnen for denne, sannsynlig varighet og annen informasjon som Kunden med rimelighet kan kreve. Suspensjon som skyldes Kundens forhold, fritar ikke Kunden eller kjeden denne er tilknyttet fra forpliktelsen til å betale alle beløp som Kunden er skyldig for Tjenesten.

Dersom Kunden ønsker å bestille ytterligere tjenester eller ønsker å endre Tjenesten, om dette er mulig og tilgjengelig, skal disse endringene avtales mellom partene. Alle ytterligere tjenester og ytelser fra Leverandøren er underlagt Vilkårene om ikke annet er eksplisitt avtalt.

Leverandøren har rett til å publisere Kundens navn og logo som referansekunde, herunder på nettsider og i markedsmateriell.

Andre rettigheter og plikter for Leverandøren følger av de øvrige deler av Vilkårene.

Kundens rettigheter og plikter

Kundens bruk av Tjenesten skal være i overensstemmelse med Regelverket som omfatter bruken av Tjenesten, herunder regler knyttet til behandling av personopplysninger, markedsføring og annet. Kunden er kjent med at brudd på Vilkårene og Regelverk kan medføre tap, kostnader, inntektsbortfall, omdømmetap mv. for Leverandøren, og plikter derfor iverksette tiltak for at Regelverket blir overholdt. Kunden skal informere sine ansatte og andre som får tilgang til Tjenesten om rettigheter og plikter etter Vilkårene. Kunden er ansvarlig for alle brudd på Vilkårene på Kundes side.

Tilgang til Tjenesten er sikret gjennom passord og eventuelle andre sikkerhetsmekanismer. Kunden er selv ansvarlig for at ikke uvedkommende får tilgang til passord og/eller Tjenesten. Kunden administrerer selv hvilke brukere som skal ha tilgang til Tjenesten, og Kunden er ansvarlig for alle tilganger som er gitt brukere og at brukerne er kjent med Vilkårene og følger disse.

Kunden skal iverksette alle rimelige tiltak for å forhindre uautorisert tilgang til eller bruk av Tjenesten, og umiddelbart varsle Leverandøren om uautorisert tilgang eller bruk, og samarbeide med Leverandøren om å avdekke hva som er skjedd, gjenopprette sikring av Tjenesten og annet som Leverandøren kan ha behov for i en slik situasjon. Får uvedkommende tilgang til Tjeneste som følge av Kundens forhold, er dette Kundens ansvar.

Tjenesten leveres av Leverandøren til Kunden på forretningsmessig basis, og Leverandøren har ikke ansvar for det som leverandører, produsenter mv. som leverer ytelser og tjenester gjennom Tjenesten («Tredjepartsaktører»). Leverandøren har tilsvarende ikke ansvar for informasjon om produkter og tjenester som Tredjepartsaktørene gjør tilgjengelig i Tjenesten. Det er Tredjepartsaktørene som har ansvar for kundeservice, ordreoppfyllelse og retur, og betaling av skatter eller avgifter knyttet til produkter eller tjenester som Kunden kjøper gjennom Tjenesten. Kunden er innforstått med at Tjenesten kun videreformidler informasjon om og tjenester/produkter fra Tredjepartsaktører, og Leverandøren har ingen kontroll på informasjonen som går gjennom Tjenesten eller de produkter/tjenester som Kunden kjøper gjennom Tjenesten.

Kunden er ansvarlig for informasjon og data som Kunden legger inn i Tjenesten og data eller informasjon som genereres i Tjenesten som følge av Kundens bruk av Tjenesten, og kan ikke fremme krav overfor Leverandøren for data og innhold i Tjenesten. Leverandøren kan, dersom denne avdekker at det er innhold som strider mot Vilkårene eller Regelverket, endre, gjøre utilgjengelig, fjerne eller slette data eller innhold etter eget skjønn for å sikre Tjenestens lovlighet eller integritet. Leverandøren har ikke ansvar for eller plikt til å gjennomføre slike tiltak.

Kunden skal ikke undersøke kode, funksjonalitet, grensesnitt, tekniske løsninger, infrastruktur, koblinger mot andre løsninger (API), dekompilere mv. Tjenesten i større grad enn nødvendig for å bruke Tjenesten i overensstemmelse med Vilkårene. Kunden skal ikke selv eller gjennom andre utnytte Tjenesten på annen måte enn beskrevet, informert og skriftlig akseptert av Leverandøren, herunder sende data i store menger eller teste Tjenesten (som stresstest, portscanning mv.), herunder sikkerhetstesting, scrape data, informasjon, bilder og annet som ikke er Kundens eiendom, mv.

Kunden skal kun bruke Leverandørens foretaksnavn, logo, varemerke, produktmerker eller annet som kan knyttes til Leverandøren etter skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren, og følge retningslinjer for markedsføring og design for Tjenesten.

Kunden skal melde enhver endring i kontaktpersoner eller personer som har ansvar eller plikter knyttet til Tjenesten til Leverandøren.

Rettigheter til Tjenesten, innhold og data

Leverandørens rettigheter

Leverandøren og dets underleverandører som leverer funksjonalitet og løsninger til Tjenesten beholder alle immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til Tjenesten, andre tjenester og eventuelle leveranser som måtte leveres til Kunden, herunder rettigheter til teknologi, all kode, design og grensesnitt, maler, dokumentasjon, hjelpefiler, opplæringer, formater og dashbord, inkludert eventuelle endringer eller forbedringer av disse elementene Gir Kunden eller ansatte/personer tilknyttet Leverandøren tilbakemeldinger eller forslag angående Tjenesten, andre ytelser fra Leverandøren eller annet som kan knyttes til Leverandøren, kan Leverandøren bruke slike tilbakemeldingene eller forslagene uten begrensning eller forpliktelse.

Rett til å bruke Tjenesten (lisens)

Kunden får en ikke-eksklusiv, gjenkallelig, begrenset rett til å bruke og installere Tjenesten til bruk i egen virksomhet («Lisens») som regulert i Vilkårene såfremt Kunden har betalt det til enhver tid gjeldende vederlag for bruk av Tjenesten. Lisensen kan ikke overdras eller overføres, herunder ved videresalg, med mindre noe annet eksplisitt fremgår av Vilkårene.

Leverandørens rettigheter til data og informasjon

Informasjon, herunder produktopplysninger, tegninger, bilder, illustrasjoner, mål, tegninger mv. som gjøres tilgjengelig i Tjenesten er enten Leverandørens eller Tredjepartsaktørens eiendom og som Leverandøren eller Tredjepartsaktørens har alle rettigheter til. Kunden skal på ingen måte lagre, samle inn, organisere, bruke, endre mv. nevnte uten på slik måte som er nødvendig for å bruke Tjenesten.

Leverandøren har rett til å bruke det innhold som Kunden legger inn i Tjenesten for å levere Tjenesten, og Kunden gir Leverandøren rett til bruk av slikt innhold for å levere Tjenesten.

Leverandøren kan generere informasjon og data som tekniske logger, data, statistikk, know-how, mv. samt personopplysninger, om Kundens bruk av Tjenesten og innholdet som behandles som en følge av Tjenesten. Leverandøren kan bruke slik informasjon og data for å analysere, forbedre og støtte Tjenesten, herunder maskinlæring og kunstig intelligens, sikkerhet, funksjonalitet mv. og andre formål.

Kundens rettigheter til data og informasjon

Kunden har rett til egne data og informasjon lagt inn i Tjenesten av Kunden med unntak av Leverandørens rettigheter i henhold til Vilkårene.

Ved opphør av Vilkårene kan Kunden få eksporter sine data og sin informasjon dersom det avtales med Leverandøren.

Behandling av personopplysninger.
Informasjon om Tjenesten

Leverandøren er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som Leverandøren bestemmer formålet for behandlingen og hvordan behandlingen skal skje. Dette omfatter bl.a. informasjon om Kunden, brukere hos Kunden, tekniske data, logger, informasjon om Kunden og leverandører mv. Se for øvrig Leverandørens personvernerklæring.

For informasjon som Kunden legger inn i Tjenesten vil Leverandøren behandle personopplysninger på vegne av Kunden, og er derfor databehandler. Kjeden vil inngå databehandleravtale på vegne av Brukerne som dekker all behandling som Leverandøren gjør for Kjeden og Brukerne.

Kunden aksepterer at det sendes ut informasjon om Tjenesten og Tredjepartsaktøren, herunder endringer i Tjenesten og i varer og tjenester fra Tredjepartsaktøren. Slik informasjon vil kunne sendes til kontaktperson for Kunden (som den person som inngår disse Vilkårene) samt til brukere av Tjenesten. Kunden skal sikre at slike mottakere har akseptert å få slik informasjon.

Mislighold og ansvar

Foreligger det mislighold fra en av partene, skal den andre part varsle skriftlig om misligholdet uten ugrunnet opphold fra part innen rimelig tid fra misligholdet ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Den misligholdende part skal da bringe forholdet i orden så snart som mulig.

Bringes ikke forholdet i orden, og dette kan anses som vesentlig mislighold, kan Vilkårene heves helt eller delvis for det forhold som misligholdet gjelder. Heving kan i slike tilfelle skje med øyeblikkelig virkning.

Foreligger det forhold ved Tjenesten så skal Kunden rette klage om forholdet til kjeden denne er tilknyttet, om Kunden er tilknyttet kjede, hvor kjeden skal håndtere kontakten med Leverandøren.
Ved forsinket betaling kan Leverandøren kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelses- renteloven.

Ved forsinket betaling fra Kunden, kan Leverandøren holde tilbake en forholdsmessig del av sin ytelse, f.eks. ved å midlertidig stenge Kundens tilgang til Tjenesten. Manglende betaling ut over 30 dager etter betalingsvarsel anses å være vesentlig mislighold.

Ved mislighold kan det kreves prisavslag eller erstatning for å dekke tap eller kostnader som er påført med de begrensninger som følger av Vilkårene.

Partene er ikke ansvarlig indirekte tap som den andre part påføres. Som indirekte tap regnes bl.a. tap grunnet driftsavbrudd eller andre grunner til at Tjenesten ikke er tilgjengelig, tap av data, tapt fortjeneste og krav fra tredjepart.

Samlet erstatning er uansett begrenset til det vederlag Kunden har betalt for Tjenesten de foregående 12 månedene, inklusiv eventuelt krav om tilbakeføring av vederlag ved heving. Leverandørens ansvar er under enhver omstendighet begrenset til kr 50.000.

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Partene er heller ikke ansvarlig dersom partenes ytelse eller plikter etter Vilkårene forhindres eller vanskeliggjøres av omstendigheter som parten ikke med rimelighet kunne ha forutsett eller råde over (fritakelsesgrunner eller force majeure). Slike omstendigheter omfatter blant det som regnes som fritakelsesgrunner etter Regelverket, herunder/samt brann, arbeidskonflikter, leveranse fra underleverandører eller tilgangsnettoperatør (bl.a. til telenett og internett), mangel på energi, pandemi, terrorisme, naturkatastrofer, og endringer i Regelverket.

Konfidensialitet

Partene skal ikke utnytte, gis tilgang til eller utlevere informasjon mv. som etter en forsiktig vurdering må anses som konfidensiell for den andre part, som omfatter bl.a. informasjon om kunder, forretningsmessige forhold, teknologi, funksjonalitet, ny funksjonalitet, brukergrensesnitt, tilganger, kostnader og inntekter, markedsplaner og arbeidsmetoder mv. Partene skal behandle informasjonen med tilstrekkelig grad av konfidensialitet for å opprettholde, beholde og beskytte informasjonen. Konfidensialitetskravet gjelder både mens Vilkårene gjelder eller etter dette. Er en part i tvil om informasjon er konfidensiell, skal den andre part forespørres før informasjon utnyttes, utleveres, gis tilgang mv.

Konfidensialiteten omfatter ikke informasjon som er nødvendig for utøvelsen av rettigheter og plikter etter Vilkårene, for å administrere forholdet til Vilkårene, eller utlevering som er pålagt etter Regelverket.

Overdragelse

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene uten forutgående skriftlig samtykke fra Leverandøren. Leverandøren kan fritt overdra rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene, og kan benytte factoring for krav overfor Kunden.

Endringer av Vilkårene

Leverandøren kan endre Vilkårene med én måneds skriftlig varsel. Dersom endringen er til vesentlig ugunst for Kunden, har Kunden anledning til å si opp Vilkårene og leveransen av Tjenesten, dersom slik oppsigelse gjøres skriftlig innen tidspunktet den aktuelle endringen trer i kraft. Er Kunden en del av kjede som gir Kunden rett til tilgang til Tjenesten, kan ikke Kunden si opp Vilkårene om ikke kjeden sier opp avtalen med Leverandøren.

Lovvalg og tvister

Partenes rettigheter og plikter etter Vilkårene reguleres av norsk rett.

Oppstår det tvist mellom partene om tolkingen eller rettsvirkningene av Vilkårene skal dette søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen én måned, kan hver av partene bringe tvisten inn for norske domstoler for endelig avgjørelse.

Oslo avtales som eksklusivt verneting.